4| | | | | | | | |ผ้าป่าสามัคคี 2562| | | | | | | | |3

 


4| | | | | | | | |โปรแกรมออนไลน์ (webservice online pakkhat hospital)| | | | | | | | |3
< <
       
     
       
       
     
       
             

4| | | | | | | | |Video การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง และสาธิตการใช้งานเครื่อง EDC| | | | | | | | |3

4| | | | | | | | |Videoใช้งานเครื่อง EDC ผ่านโปรแกรม HIS HOSxP V.3 | | | | | | | | |3